SKEMA JAWAPAN

Skema Jawapan Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Contoh Soalan Dan Jawapan Sejarah Kertas 3 Tingkatan 4 Bab 10

Berikut dikongsikan contoh soalan dan skema jawapan Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara untuk Sejarah Kertas 3 Tingkatan 4 Bab 10. Merujuk tema 9 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 10, berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut.

 • I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain.
 • II. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan.
 • III. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara - Skema Jawapan Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Skema Jawapan Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara Sejarah Kertas 3 (Tingkatan 4 Bab 10)

Soalan: Kegiatan ekonomi di Tanah Melayu telah berkembang pesat sejak zaman Kesultanan melayu Melaka lagi. Jelaskan perkembangan sistem ekonomi di Tanah Melayu sehingga ke hari ini.

Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah;-

TAJUK 9.2 Bab 10 : SKEMA JAWAPAN DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

FORMATASPEKPERINCIANMARKAH
PengenalanMemahami latar belakang ekonomi negara.1. Pengenalan.

Jelaskan secara ringkas tentang latar belakang ekonomi negara sebelum kedatangan British.

5
Isi dan huraianMemahami dasar-dasar British berkaitan ekonomi.2. Memahami dasar-dasar British berkaitan ekonomi.

Terangkan dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh British berkaitan ekonomi di Negara kita.

 • i. Ekonomi Dagangan (20 M)
 • ii. Dasar British terhadap pertanian (10 M)
30
Menganalisis kesan dasar British berkaitan ekonomi.3. Impak dasar ekonomi British terhadap ekonomi tradisional.

Terangkan impak dasar ekonomi British terhadap ekonomi tradisional.

15
Mengaplikasi sistem ekonomi dagangan terhadap pembangunan ekonomi Negara.4. Langkah – langkah menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara berdaya saing dalam bidang ekonomi antarabangsa.

Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara berdaya saing dalam bidang ekonomi antarabangsa.

15
Menilai kejayaan Malaysia dalam ekonomi antarabangsa.5. Kejayaan Malaysia dalam kegiatan ekonomi antarabangsa.

Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh Negara kita dalam kegiatan ekonomi di peringkat antarabangsa?

10
Mencipta / Menjana idea usaha-usaha Malaysia kearah menghadapi cabaran di abad ke 21 bagi menjamin kemakmuran negara.6. Cabaran dan langkah menghadapi cabaran pada abad ke 21.
 • i. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke 21 bagi menjamin kemakmuran Negara (5 M)
 • ii. Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5 M)
10
Menghayati nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada perkembangan ekonomi Negara kita.7. Penerapan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada perkembangan ekonomi Negara kita.

Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperolehi daripada perkembangan ekonomi Negara.

10
KesimpulanMerumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.8. Rumusan.
 • Pengetahuan yang diperoleh
 • Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
 • Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang
5

Peraturan Pemarkahan Tingkatan 4 Bab 10 (Skema Jawapan Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara)

Soalan: Kegiatan ekonomi di Tanah Melayu telah berkembang pesat sejak zaman Kesultanan melayu Melaka lagi. Jelaskan perkembangan sistem ekonomi di Tanah Melayu sehingga ke hari ini.

KERANGKA JAWAPAN (Skema Jawapan Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara)

SOALANISI DAN HURAIANMARKAH
1Pengenalan.

Jelaskan secara ringkas tentang latar belakang ekonomi negara
sebelum kedatangan British.

 • F1 Pelbagai kegiatan ekonomi
 • F2 Berjaja / berniaga / berdagang
 • F3 Melombong
 • F4 Bercucuk tanam
 • F5 Memungut hasil hutan
 • F6 Menternak binatang
 • F7 Menangkap ikan
 • F8 Mengusahakan tanaman sampingan
 • F9 Ekonomi sara diri
 • F10 Skala pengeluaran kecil
 • F11 Menggunakan teknologi rendah
 • F12 Modal kecil
 • F13 Buruh terhad
 • F14 Pasaran kecil
 • F15 Lebihan hasil digunakan keluarga / kumpulan masyarakat
 • F16 Hasil lebih ditukar dengan barangan lain
 • F17 Hasil yang lebih digunakan untuk kenduri kendara / zakat / sedekah / hadiah/ simpanan
 • F18 Tiada pengkhususan pekerjaan
 • F19 Pembahagian kerja melibatkan perbezaan jantina dan umur
 • F20 Kraftangan / sutera / kain kapas / senjata / tembaga / tenunan
5
2Memahami dasar-dasar British berkaitan ekonomi.

Terangkan dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh British berkaitan
ekonomi di Negara kita.

i. Ekonomi Dagangan. (20 M)

 • F1 Bertujuan pemasaran / eksport
 • F2 Berskala besar
 • F3 Buruh ramai
 • F4 Modal besar
 • F5 Teknologi tinggi
 • F6 Pasaran luas
 • F7 Contoh tanaman getah / gambir / lada hitam / tebu / ubikayu / kopi / tembakau / kelapa sawit / teh / kelapa
 • F8 Dwiekonomi
 • F9 Pecah dan perintah
  F10 Melibatkan orang Barat / India / Cina / Pemodal Eropah
 • F11 Melantik H.N. Ridley sebagai pengarah Botanical Garden
 • F12 Mengadakan pameran
 • F13 Mengagihkan benih getah secara percuma
 • F14 Memperkenalkan sistem torehan secara Ibedem
 • F15 Melibatkan syarikat-syarikat perwakilan
 • F16 Memberi galakan / sokongan kepada pemodal asing
 • F17 Memberi kadar sewa tanah
 • F18 Memberi tarif cukai yang rendah
 • F19 Memberi dividen 4%
 • F20 Cukai eksport dikecualikan selama 50 tahun
 • F21 Membina jalan raya dan jalan keretapi
 • F22 Menggalakkan kemasukan buruh asing

 • F23 Memperkenalkan Rancangan Sekatan Stevenson
 • F24 Menghadkan pengeluaran getah
 • F25 Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa
 • F26 Pekebun kecil diberi kuota yang lebih rendah
 • F27 Skim perladangan kepada pelabur Eropah
 • F28 Insentif kewangan kepada peladang Eropah
 • F29 Bantuan teknikal kepada peladang Eropah Industri lombong
 • F30 Penyediaan modal / insentif modal
 • F31 Teknologi kapal korek
 • F32 Meluluskan Enakmen / undang-undang untuk menguasai lombong
 • F33 Menggalakkan kemasukan buruh luar
 • F34 Membawa masuk buruh luar
 • F35 Buruh cina dalam sektor perlombongan
 • F36 Buruh India dalam sektor perladangan
 • F37 Mewujudkan jawatan pegawai perlindungan buruh
 • F38 Meluluskan undang-undang untuk membaiki sistem pengambilan buruh
 • F39 Sistem pengambilan kakitangan / rumah kongsi menggantikan sistem tiket kredit
 • F40 Menaja kemasukan imigran cina / Foochow ke Sarawak
 • F41 Menguatkuasakan Undang-undang Tabung Imigresen India Institusi kewangan
 • F42 Memperkenalkan penggunaan mata wang asing
 • F43 Menubuhkan Lembaga Pesuruhjaya Wang untuk mengeluarkan wang kertas
 • F44 Mata wang kertas digunakan untuk perdagangan di negeri-negeri Selat
 • F45 Menubuhkan institusi kewangan / bank
 • F46 Memperkenalkan sistem kewangan moden yang berorientasikan keuntungan / kadar faedah yang tinggi
 • F47 Mengutamakan pedagang Eropah
 • F48 Pedagang tempatan boleh mendapatkan perkhidmatan bank
  Eropah melalui orang tengah / komprador
 • F49 Memperkenalkan perkhidmatan insurans
 • F50 Undang-undang insurans dikemaskini

ii. Dasar British terhadap pertanian. (10 M)

 • F1 Memperkenalkan pertanian baru
 • F2 Mengkormersialkan beberapa jenis tanaman tradisional
 • F3 Penggunaan tenaga buruh luar untuk tanaman tradisional
 • F4 Mengusahakannya secara lading
 • F5 Undang-undang berhubung tanah berkonsepkan sistem Barat
 • F6 Contoh Peraturan Tanah Perak/ Kanun Tanah Selangor / Peraturan Tanah Sungai Ujong
 • F7 Membahagikan tanah mengikut kegunaan dan nilai komersial
 • F8 Memperkenalkan sistem rekod tanah
 • F9 Memperkenalkan kadar cukai mengikut jenis tanah
 • F10 Kebenaran Pejabat tanah / untuk mengusahakan tanah
 • F11 Memperkenalkan Enakmen Tanah Persekutuan
 • F12 Perlu mendapatkan kebenaran Pejabat Tanah untuk kutip hasil hutan
 • F13 Kuasa Residen negeri untuk menentukan jumlah kawasan konsesi tanah
 • F14 Perkembangan sistem ekonomi wang
 • F15 Memperkenalkan Akta Tanah Simpanan Melayu / Land Order 1931 dan 1948 / Proklamasi III Perlindungan Hak Pribumi
 • F16 Mengekalkan orang melayu sebagai petani
 • F17 Memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917
 • F18 Premium dinaikkan untuk permohonan tanah baru
 • F19 Pembukaan tanah baru untuk pertanian getah dilarang
 • F20 Dasar perlindungan kepada pemodal dan pengusaha Eropah /Sekatan Stevenson
 • F21 Melarang tanaman getah di kawasan tanah padi
 • F22 Pekebun kecil diberi kuota yang rendah / Peraturan Getah Antarabangsa
 • F23 Menaikkan harga getah di pasaran
 • F24 Mengelakkan daripada bergantung kepada pengimportan beras dari luar Negara
 • F25 Menubuhkan Jabatan Parit dan Tali Air / memperbaiki sistem perparitan dan tali air
 • F26 Memperkenalkan Enakmen Tanah kelapa
30
3

Impak dasar ekonomi British terhadap ekonomi tradisional.

Terangkan impak dasar ekonomi British terhadap ekonomi tradisional.

 • F1 Kemunculan bandar-bandar baru
 • F2 Contoh seperti Kuala Lumpur / Taiping / Ipoh / Seremban
 • F3 Pusat kehidupan bertumpu di bandar
 • F4 Bandar-bandar baru banyak dihuni masyarakat Cina
 • F5 Berbanding masyarakat India dan masyarakat Melayu
 • F6 Masyarakat Melayu terikat di kawasan perkampungan di pesisir sungai
 • F7 Masyarakat India tertumpu di kawasan ladang getah
 • F8 Pembinaan infrastruktur oleh British ditumpukan di kawasan yang boleh memberi keuntungan kepada mereka
 • F9 Kawasan Pantai Barat Tanah Melayu lebih dibangunkan berbanding kawasan di Pantai Timur
 • F10 Telah mengubah sistem pendidikan tradisional di Tanah Melayu
 • F11 Tidak mewujudkan perpaduan
 • F12 Kemajuan dalam sistem pendidikan
 • F13 Penubuhan Universiti Malaya
 • F14 Rakyat berpeluang mendapat pendidikan tinggi
 • F15 Dengan adanya sistem perhubungan antara negeri / negara luar dapat dijalankan dengan lebih cekap / cepat
15
4

Langkah-langkah menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara berdaya saing dalam bidang ekonomi antarabangsa – Skema Jawapan Dasar British

Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara berdaya saing dalam bidang ekonomi antarabangsa.

 • F1 Menguasai ilmu pengetahuan
 • F2 Menguasai kemahiran
 • F3 Menjamin keamanan dan kedaulatan Negara
 • F4 Mengekalkan perpaduan kaum
 • F5 Mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia
 • F6 Kreatif dan inovatif
 • F7 Menggalakkan pelaburan asing
 • F8 Mengukuhkan pusat kewangan pesisir pantai
 • F9 Menaik taraf infrastruktur
 • F10 Menambah tenaga mahir
 • F11 Mewujudkan perdagangan bebas
 • F12 Meningkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan

 • F13 Mengurangkan karenah birokrasi
 • F14 Memberikan bantuan modal
 • F15 Memperkasa peranan MITI
 • F16 Meluaskan pasaran / mencari pasaran baru
 • F17 Memperkasa wilayah pembangunan ekonomi
 • F18 Meluaskan dagangan dua hala
 • F19 Menjadikan Negara hub halal
 • F20 Mempelopori penggunaan dinar emas dalam kalangan negara Islam
 • F21 Memajukan perlancongan kesihatan
 • F22 Memelihara bandar warisan dunia
 • F23 Memperluaskan hubungan diplomatik
 • F24 Mengadakan pertukaran teknologi

(mana-mana yang munasabah)

15
5Kejayaan Malaysia dalam kegiatan ekonomi antarabangsa.

Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh Negara kita dalam kegiatan ekonomi di peringkat antarabangsa.

Perindustrian

 • F1 Pembuatan automobile / industri berat
 • F2 Menyediakan Zon perdagangan bebas
 • F3 Sektor perkilangan
 • F4 Industri elektronik
 • F5 Pembangunan wilayah pembangunan ekonomi (NCER / ECER / WPI)
 • F6 Koridor raya Multimedia
 • F7 Penganjuran sukan antarabangsa

Pusat Kewangan

 • F8 Pusat kewangan Islam
 • F9 Pusat kewangan pesisir pantai
 • F10 Pusat tumpuan ekonomi
 • F11 Pelopor hub halal dunia
 • F12 Pengeluar makanan halal dunia
 • F13 Sistem bank pusat yang kukuh

Pertanian

 • F14 Pengeluar komoditi dunia (koko / getah / kelapa sawit)
 • F15 Bioteknologi
 • F16 Menjadikan pertanian satu industri
 • F17 Pusat pengeluaran herba

Perlombongan

 • F18 Petrokimia
 • F19 Pelaburan dalam petroleum di luar Negara
 • F20 Sistem pengangkutan dan perhubungan
 • F21 Pengangkutan tambang murah
 • F22 Perkhidmatan cemerlang peringkat dunia
 • F23 Industri perkapalan
 • F24 Industri pembuatan kapal

Pendidikan

 • F25 hub pendidikan bermutu
 • F26 pusat kecemerlangan pendidikan
 • F27 universiti berkembar dengan universiti terkenal luar Negara

Pelancongan

 • F28 Pengiktirafan UNESCO

(mana–mana jawapan yang munasabah)

10
6

Cabaran dan langkah menghadapi cabaran pada abad ke 21.

i. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke 21 bagi menjamin kemakmuran negara. (5 M)

Kewangan – Skema Jawapan Dasar British

 • F1 Kekurangan modal
 • F2 Nilai mata wang turun naik / spekulasi

Pelaburan

 • F3 Kejatuhan pasaran saham
 • F4 Pelabur berpindah ke Negara lain
 • F5 Masalah menarik pelabur asing

Teknologi – Skema Jawapan Dasar British

 • F6 Teknologi masih rendah
 • F7 Masih bergantung kepada teknologi luar

Globalisasi

 • F8 Persaingan dengan negara maju
 • F9 Pengiktirafan oleh negara maju
 • F10 Salah guna laman sesawang

Pasaran – Skema Jawapan Dasar British

 • F11 Menembusi pasaran antarabangsa
 • F12 Pasaran terhad
 • F13 Tekanan / sekatan negara maju

Tenaga kerja

 • F14 Kurang mahir
 • F15 Bergantung kepada tenaga kerja dari negara luar
 • F16 Ramai tenaga mahir berkhidmat di luar negara
 • F17 Kurang pengetahuan

Gejala sosial

 • F18 Keruntuhan akhlak
 • F19 Dadah
 • F20 Nilai-nilai kemanusiaan pudar

(mana-mana yang munasabah)

ii. Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. (5M)

Penguasaan ilmu – Skema Jawapan Dasar British

 • F1 Menjadi hub pendidikan
 • F2 Mengubahsuai kurikulum untuk memenuhi keperluan semasa
 • F3 Pendidikan sepanjang hayat
 • F4 Melahirkan modal insan
 • F5 Pendidikan maya
 • F6 Pendidikan ke luar Negara

Kemahiran

 • F7 Penguasaan ICT
 • F8 Menambah bilangan tenaga professional dalam / luar Negara
 • F9 Menambah pusat pengajian tinggi yang berkaitan kemahiran
 • F10 Mendapat latihan di luar Negara

R&D

 • F11 Menghasilkan produk tinggi
 • F12 Memperuntukkan dana
 • F13 Mendapatkan hak milik paten
 • F14 Meneroka bidang baru

Kewangan

 • F15 Penggabunan Bank
 • F16 Tambatan mata wang
 • F17 Memperkenalkan dinar emas
 • F18 Memperluaskan perbankan Islam

Pasaran

 • F19 Meningkatkan kualiti barangan
 • F20 Mencari pasaran baru
 • F21 Mengadakan promosi / pameran
 • F22 E-dagang

Modal insan

 • F23 Memperkukuhkan jati diri / PLKN
 • F24 Menerapkan integriti / anti rasuah
 • F25 Memperkasa sekolah agama
 • F26 Konsep 1 Malaysia
 • F27 Merealisasikan wawasan 2020
 • F28 Mendaulatkan Bahasa Melayu, memperkasakan Bahasa Inggeris
 • F29 Merealisasikan falsafah pendidikan Negara

(mana-mana yang munasabah)

10
7

Penerapan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada perkembangan ekonomi Negara kita.

Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperolehi daripada perkembangan ekonomi Negara.

 • F1 Berdikari
 • F2 Rajin berusaha
 • F3 Mengekalkan tradisi
 • F4 Berani menghadapi cabaran
 • F5 Bercita-cita tinggi
 • F6 Berwawasan
 • F7 Sedia menerima perubahan
 • F8 Kepentingan ilmu pengetahuan

(mana-mana yang munasabah)

10
8

Rumusan.

 • Pengetahuan yang diperolehi
 • Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara
 • Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang
5

Semoga perkongsian skema jawapan Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara untuk Sejarah Kertas 3 SPM Tingkatan 4 Bab 10 ini bermanfaat buat semua pelajar

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *